Ålstensskogen


Plats Ålstensskogen
Koordinater 59.321956078192436, 17.958376742899418
Lokalens karaktär Sphagnum-kärr i hällmark
Åtgärd Fördjupning samt höjning av utloppet
Yta (vid maximalt vattenstånd) 250 m²
Maxdjup 150 cm
Medeldjup 60 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

I detta fall rör det sig om en restaurering av ett igenväxande och dränerat skogskärr. Kärret är beläget i norra delen av den så kallade ”Storskogen”, ca 200 m söder om Bergviksvägen. Detta kärr är
högt beläget och omgivet av hällmark. Dominerande trädslag är tall men intill kärret växer även sälg. Karakteristisk myrmarksvegetation så som Sphagnummossa och finns på platsen. Platsen
valdes efter att tips inkommit från boende i området. Lämpligheten hos lokalen för reproduktion av groddjur var allvarligt degraderad. Dels genom naturlig succession, det vill säga igenväxning, men framförallt dumpning av trädgårdsavfall samt dränering genom sänkning av utloppet, vilket skett på privat initiativ från boende i området i ett missriktat försök att bekämpa den ymniga förekomsten av stickmyggor. I området är vanlig groda (Rana temporaria) påvisad.

Åtgärd

De utförda åtgärderna syftade till att återskapa historiska förhållanden, vilka enligt boende på platsen utgjordes av en betydligt större fri vattenyta, och därigenom förbättra förutsättningarna för groddjur. En djuphåla grävdes ur i kärrets södra del och de resulterande schaktmassorna placerades där utloppet befanns, det vill säga sydost om kärret. Massorna resulterade i en hög med en höjd av ca 80 cm och en diameter på ca 3 m. Arbetet utfördes med hjälp av en mindre grävmaskin.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Se sidan tio för mer utförlig information.
Tidigare har dumpning av trädgårdsavfall varit ett problem på platsen. Tillsyn bör ske så att denna problematik inte fortlöper.