Cyklopendammen


Plats Vid tillrinningen till Magelungsdiket
Koordinater 59°15.539 ́N, 18°02.343 ́Ö
Lokalens karaktär Damm i öppen översvämningszon intill dike, öppen blandskog
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 160 m²
Maxdjup 150 cm
Medeldjup 70 cm
Groddjur Mindre vattensalamander

Beskrivning

Den grävda dammen ligger mellan Rågsved och Högdalen, mellan pendeltågspåret och Magelungsvägen, öster om Rågsvedsvägen. Dammen är grävd i översvämningszonen längst ett dike vilket ansluter till Magelungsdiket. Platsen är ett öppet sankt område bevuxet av ag. I nära anslutning till dammen växer vårtbjörk och gråvide. Asp dominerar i kringområdena Ett närliggande vatten har bildats i samband med byggandet av det frihetliga ungdomskulturhuset ”Cyklopen”, då ett källsprång uppstod vilket översvämmade en sänka. Tillsamman skapar dessa vatten förutsättningar för ett rikt groddjursliv i området. Groddjur finns dokumenterade från Kräppla-området och förutsättningarna för spontan kolonisation anses goda.

Åtgärd

Grävningen utfördes med en mindre grävmaskin utrustad med larvfötter. För att transportera schaktmassorna användes en s.k. dumper. Massorna placerades ca 30 m ifrån dammen, intill den lilla väg som löper från Magelungsvägen till pendeltågspåret.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

Med tanke på högt vattenstånd under våren kommer tillgängligheten till dammen sannolikt vara dålig under denna period. En spång samt en mindre brygga skulle avsevärt förbättra tillgängligheten och människors möjlighet att observera och njuta av dammen och dess flora och fauna.