Fagersjöskogen


Plats Fagersjöskogen
Koordinater 59.25260784052555, 18.066694904118776
Lokalens karaktär Djuphåla i skogskärr
Åtgärd Grävning och röjning av sly
Yta (vid maximalt vattenstånd tot./grävd) 1200 m²/90 m²
Maxdjup 90 cm
Medeldjup 30 cm
Groddjur Inga påvisade

Beskrivning

Åtgärden på denna plats bestod i att ett naturligt kärr fördjupades genom grävning. Denna fördjupning är tänkt att fungera som en djuphåla som förhoppningsvis kommer att hålla vatten tillräckligt länge för att fungera som reproduktionslokal för grodor.

Lokalen ligger längst Fagersjövägens södra sida, som vetter mot Fagersjöskogen, där ligger en serie våtmarker. Dessa lågt liggande kärr har en dominerande vegetation bestående av al och glasbjörk. Den anslutande skogsmarken domineras av gran, tall och asp. Dessa våtmarker hyser i dagsläget mig veterligen inga groddjur. Sannolikt beror detta på en för kort hydroperiod. Dock finns uppgifter från boende i området om ”smågrodor” vilka påträffas i trädgårdar. Enligt uppgift mer sällan nu än förr vilket kan indikera en vikande populationstrend. Det finns även uppgifter i ”ArtArken” om åkergroda i Fagersjöskogen. Inga reproduktionslokaler för groddjur är i dagsläget kända i Fagersjöskogen. Flertalet naturliga skogskärr finns men dessa håller vatten under en allt för kort tid för att lämpa sig som reproduktionslokal för groddjur. Detta är beklagligt då de terrestra habitaten är av hög kvalitet. Omgivande lokaler med groddjurspopulationer är Gökdalen, ca 550 m norr om åtgärdsplatsen, där mindre vattensalamander och möjligen vanlig groda finns och Magelungen där mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda finns. Magelungsvägen och pendeltågspåret utgör dock en betydande spridningsbarriär.

Åtgärd

I den västligaste delen av detta band av våtmarker grävdes en fördjupning med dimensionerna 15x7x0,5 m. förhoppningsvis kommer detta leda till en tillräckligt lång hydroperiod för groddjurens larvutveckling.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.
I dagsläget föreslås inga kompletterande åtgärder.