Hökarängsbadet


Plats Hökarängsbadet
Koordinater 59.24730940695894,18.106643641367555
Lokalens karaktär Våtmark med starr- vegetation samt videsnår
Åtgärd Grävning, djuphåla
Yta (vid maximalt vattenstånd tot./grävd) 1200 m²/225 m²
Maxdjup 150 cm
Medeldjup 40 cm
Groddjur  Mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda

Beskrivning

Lokalen ligger mellan Hökarängsgården och parkeringsplatsen till Hökarängsbadet vilket ligger vid Drevviken. Det är ett naturligt kärr med ett öppet område i västra delen vilket har en vegetation
av tuvbildande starr, vilket visar på en lång kontinuitet som våtmark, samt små mängder kaveldun. Stora delar är också igenvuxna med buskage av sälg. Trots ett flertal besök under många år
har inga amfibier påvisats på platsen. Anledningen till detta tros vara en allt för kort hydroperiod, det vill säga att vattnet torkar upp för snabbt för att larvutvecklingen ska hinnas med och metamorfos genomgås. Uppgifter finns om så väl grodor som vattensalamandrar vid lokalen under 60-talet. Vid maximalt vattenstånd är ytan ca 1200 m2 inunderade (siffran inkluderar även de naturliga delarna av våtmarken). Den utgrävda delen har en yta av 225 m².

Åtgärd

För att förlänga hydroperioden grävdes en djuphåla öster om den öppna delen av våtmarken. En yta av 35*30 m rensades från buskage vilka bestod av pil och sälg. Djuphålan grävdes med flacka kanter och med ett maximalt djup av en meter från markytan. De resulterande schaktmassorna lades i en båge längst den södra kanten.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Se sidan tio för mer utförlig information.
En spång eller mindre brygga längst den branta västra kanten skulle avsevärt förbättra tillgängligheten och människors möjlighet att observera och njuta av dammen och dess flora och fauna.