Korkskruvvägen


Plats Älvsjöskogen, Korkskruvvägen
Koordinater 59.263821047996856,17.98626878298819
Lokalens karaktär Sphagnum-kärr, blandskog
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd tot./grävd) 600 m²/55 m²
Maxdjup 140 cm
Medeldjup 30 cm
Groddjur Vanlig groda, vanlig padda

Beskrivning

Lokalen ligger i kanten av Älvsjöskogens sydvästra del, vid Korkskruvvägen. I kärret växer stora individer av tall och björk. Markvegetationen domineras av Sphagnum-mossa samt blåbärsris. Älvsjöskogen hyser en stor population av vanlig groda och vanlig padda. En betydande del av dessa leker vid Långsjöns sydöstliga spets. Under vandringen från skogen till fortplantningslokalerna behöver dessa djur korsa vägar. Då detta leder till att djur blir överkörda av bilar har aktionsgruppen ”Rädda Långssjöns grodor” bildats. De anordnar aktioner under vilka de samlar grodor och paddor från vägarna och bär dessa i hinkar ner till sjön. De sprider även information om groddjur och deras situation. Platsen för denna damm föreslogs av Roland Berndt som är drivande i RLg. Förhoppningen är att denna åtgärd ska resultera i en reproduktionslokal vilken är tillgänglig för dessa djur utan att de ska behöva korsa några vägar.

Åtgärd

Åtgärden utgörs av tillskapandet av en djuphåla i ett befintligt kärr. Schaktmassorna placerades längst vallen mot gångstigen.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Se sidan tio för mer utförlig information.
Erfarenheter från det första året tyder på att det kan föreligga problem med en allt för kort hydroperiod. Detta kan avhjälpas genom att höja utloppet alternativt utöka storleken och djupet på det utgrävda området. Eller en kombination av dessa alternativ.