Kyrksjölötens salamanderdamm


Plats Kyrksjölötens naturreservat
Koordinater 59.34782505610381,17.91588082909584
Lokalens karaktär Damm i gräsmark/fuktlövskog
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 105 m²
Maxdjup 120 cm
Medeldjup 50 cm
Groddjur Större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda

Beskrivning

Dammen ligger inom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan av sjön. Den är anlagd i brynzonen mellan ängsmark och fuktlövskog. Norr om dammen finns fuktlövskog dominerad av glasbjörk och klibbal. Och längst södra kanten ansluter ängsmark. Dammen anlades ursprungligen 2005 som en del av projektet ”Stockholms nya Groddammar” och har sedan förstorats i två omgångar inom ramen för projekt ”Groddjur i Stockholm”.

Åtgärd

Den existerande dammen förstorades i två etapper, dels åt norr och dels åt öster. Schaktmassor placerades på västra sidan samt på östra sidan där en ca en meter hög kulle bildades.

 

Anledningen till att förstora dammen var att skapa gynnsamma förutsättningar för den större vattensalamandern vilken har historisk har förekommit inom området. Området är även avsatt som Natura 2000-område med hänsyn till bland annat denna art. En återintroduktion likt den som utförts i Judarnskogen utfördes i år, 2015. Återintroduktionsprojektet har genomförts framgångsrikt och förhoppningsvis kommer en livskraftig population att etableras i området. En uppföljning kommer att göras om tre år (2018) då årets ungar förväntas vara könsmogna och återvända till dammen för att para sig. Hjälp gärna till att hålla utkik efter större vattensalamandrar och rapportera vad du ser!

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.
Inga kompletterande åtgärder föreslås i nuläget.

20150729_164408 20150812_212143 20150812_213212 20150812_214341

20150707_151541 20150707_151546 20150722_134138 20150729_164222 20150731_145912 20150915_204109

P1000269 P1000270