Långholmen ”Berget”


Plats Långholmen ”Berget”
Koordinater 59.321215067355645, 18.016929114237428
Lokalens karaktär Våtmark i lövskog, hällmark
Åtgärd Grävning och dämning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 950 m²
Maxdjup 80 cm
Medeldjup 25 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

Lokalen ligger i en sänka mellan två bergsknallar på västra Långholmen. Omkring och i kärret finns lummig lövskog karakteriserad av asp, lönn och Salix sp. Lokalen hyser en mycket liten population av vanlig groda. Även anekdotiska uppgifter om mindre vattensalamander och vanlig padda finns. En liten damm i en av koloniträdgårdarna hyser också vanlig groda men detta är det enda andra kända småvattnet på Långholmen. Det lilla tillrinningsområdet samt det grunda djupet gjorde att skogskärret de flesta år torkade upp innan grodorna hunnit genomgå metamorfosen. Detta utgjorde grunden för åtgärderna vid denna lokal. Även det geografiska läget med närheten till stadsmiljö, lokalen ligger endast omkring 2 km från stadshuset, gör grodpopulationen på denna plats unik och mycket skyddsvärd.

Åtgärd

Förbättring/restaurering av ett naturligt skogskärr. Utloppet från kärret höjdes med hjälp av jord- och lermassor som grävdes ut från kärrets botten. Bottennivån sänktes med upp till 50 cm och 20 cm i medeltal över en yta av 15 m2. För att förhindra erosionsskador vid utloppet begravdes ett PVC-rör med en diameter av 15 cm i dammvallen. Avrinningen sker via röret och erosion av vallen undviks därigenom. Åtgärden genomfördes hösten 2011.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Se sidan tio för mer utförlig information.

Utloppsröret behöver sågas av. Detta rör bör även kollas regelbundet så att det inte täpps igen. Stigen intill dammen, vilken i dagsläget översvämmas vid maximalt vattenstånd bör höjas med hjälp av massor från kärrets botten. Denna åtgärd skulle alltså även öka djupet och därmed minska risken för uttorkning. Gallring av träd och med skuggande lövverk i syfte att tillåta ökad solinstrålning och minska avdunstningen, vilka trädens transpiration bidrar med, är önskvärd.