Långholmen, Engelska Parken, ”Sofiebergsdammen”


Plats Långholmen, Engelska Parken, ”Sofiebergsdammen”
, Koordinater 59.32117876191363,18.016891814768314
Lokalens karaktär Damm i parkmark
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 120 m²
Maxdjup 120 cm
Medeldjup 50 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

Lokalen ligger i en sänka nära Långholmens västra udde som kallas Engelska Parken. Intill parken ligger huset Sofieberg. Dammen kallas följaktligen ”Sofiebergsdammen”. Under vårfloden samlades vatten kortvarigt i sänkan men hydroperioden varade endast omkring en till två veckor. Det omkringliggande området kan karakteriseras som en lund med trädslag som lönn, alm, och asp. Även gräsmattor och gångstråk finns inom tillrinningsområdet. På norra sidan om dammen löper en gammal mur eller husgrund, denna bedöms kunna utgöra en god övervintrings lokal för amfibier vilka etablerar sig i dammen.

Åtgärd

Dammen grävdes ur och massorna spreds över ett område väst, sydväst om dammen. Eftersom de vattenhållande egenskaperna hos sedimenten på platsen inte var tillräckliga tätades dammen med för ändamålet avsedd gummiduk. Vid utformningen av dammen skapades en djupare zon södra delen av dammen och en grundare i norra, nord östliga. Denna grunda zon kommer att fungera som äggläggningsplats för grodorna. Åtgärden genomfördes hösten 2011.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

För att öka solinstrålningen och få en snabbare uppvärmning av dammens vatten och gynna växtlighet i och kring dammen skulle gallring av träd med skuggande lövverk vara önskvärd.