Lillsjöparken


Plats Lillsjöparken
Koordinater 59.33938547146854,17.955758655443788
Lokalens karaktär Damm i gräsmark
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 450 m²
Maxdjup 140 cm
Medeldjup 50 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

Lokalen är belägen på södra sidan av Lillsjön, 150 m från sjöstranden. Den nya dammen kompletterar en mindre damm vilken anlades inom projektet ”Stockholms nya groddammar”.
Dammen är grundvattenförsedd och håller samma nivå som sjön. Det omgivande habitatet kan karakteriseras som gräsmark på södra sidan där ett gångstråk löper i öst-västlig riktning omkring 20 meter från dammen. På den norra sidan utgörs den huvudsakliga vegetationen av det våtmarksväxande halvgräset ag (Cladium mariscus) och ett bälte av bladvass skiljer dammen och sjön.
Intill dammen växer även en stor björk.

Åtgärd

Dammen grävdes under hösten år 2011. Schaktmassorna spreds på östra sidan av dammen.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Se sidan tio för mer utförlig information.

Sannolikt kommer ag, kaveldun och bladvass att snabbt etableras på platsen. Detta med tanke på den omgivande vegetationen och erfarenheter från den mindre damm som tidigare grävts på platsen. Storleken och djupet på dammen är en försäkring mot allt för hastig igenväxning. Dock bör extra tillsyn ske med tanke på igenväxningsproblematiken. Etablering av de ovan nämnda växtarterna kan också komma att innebära försämrad tillgänglighet och visibilitet. För att förbättra tillgängligheten till dammen skulle en mindre brygga kunna anläggas. Detta skulle avsevärt förbättra människors möjlighet att observera livet i dammen.