Majroskogen


Plats Majrosskogens nordöstra del
Koordinater 59.267147525902296, 18.074441626667976
Lokalens karaktär Sphagnum-kärr, blandskog
Åtgärd Grävning
Yta (vid maximalt vattenstånd) 50 m²
Maxdjup 110 cm
Medeldjup 40 cm
Groddjur Potentiell kolonisation av vanlig groda

Beskrivning

Lokalen är ett igenvuxet skogskärr i kuperad hällmark. Markvegetationen domineras av Sphagnum-mossa och blåbärsris. Dominerande trädslag är unga individer av asp och björk. Bevarandestatusen för groddjur i Majroskogen är numera dålig. Dammen vilken tillskapats inom ramen för detta projekt utgör ett försök att vända den negativa trenden samt utök groddjurens utbredning i området till de nordvästra delarna av skogen där det tidigare inte funnits lämpliga reproduktionslokaler. Det geografiska läget för denna damm gör att den ka innebära en brygga för att binda samman groddjurspopulationer i Majroskogen med framtida populationer i Svedmyraskogen.

Majroskogen har fram till 2010 hyst en stor population av vanlig groda men i och med bygget av SL ́s bussdepån i den sydvästra delen av skogen förstördes dessas reproduktionslokaler. Platsen för den nuvarande bussdepån var fram till 60-talet en stor våtmark. Under åren fram till slutet på 2010-talet degraderades denna undan för undan och gjordes om till en upplagsplats för grus och fyllnadsmassor. Rester av våtmarken fanns kvar i form av ett par diken och ett mindre sumpskogsområde bevuxet av björk och gråvide i den sydvästra delen av området. Dessa rester av våtmarken har trots det degraderade tillståndet hyst en förvånansvärt stor population av vanlig groda. År 2008 uppskattade författaren antalet romsamlingar till åtminstone 1000 st. vilket innebär åtminstone 2000 individer deltagit i leken. I samband med anläggningen av bussdepån tillskapades tre stycken dammar som kompensation för de förlorade våtmarkshabitaten. Trots påtryckningar från miljöförvaltningen och erbjudanden om kostnadsfri konsultation anlades dessa utan konsultation av tillbörlig expertis. Resultatet blev dammar som lämnar en hel del att önska. Efter leken 2013 räknades 21 romsamlingar lagda i företrädesvis en av de tillskapade ersättningsdammarna. Detta tyder alltså på en minskning av populationsstorleken med omkring 98 %. Populationen löper nu stor risk att helt försvinna vilket skulle innebära att dessa djur helt försvann från Majroskogen. För att förhindra att detta sker bör de anlagda ersättningsdammarna förbättras.

Åtgärd

Arbetet utfördes med en mindre grävmaskin med larvfötter. Schaktmassorna placerades längst med dammens långsidor.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.
I nuläget föreslås inga kompletterande åtgärder. Bevakning av hydroperioden bör ske.