Ormkärrsdammen


Plats Östra Älvsjöskogen
Koordinater 59.26543941332395,17.999178506433964
Lokalens karaktär Damm och bäck i ängsmark
Åtgärd Grävning samt dämmen längt bäck (4 st.)
Yta (vid maximalt vattenstånd) 275 m²
Maxdjup 130 cm
Medeldjup 30 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

Lokalen ligger inom grönområdet östra Älvsjöskogen, av vissa kallat ”Ormkärrskogen”, vilket avgränsas av västra stambanan i väster, Huddingevägen i öster och bebyggelse i norr och söder. På västra sidan stambanan ligger Älvsjöskogen. En bäck vilken har sitt tillrinningsområde i Älvsjöskogens östra del rinner genom en kulvert under stambanan och därefter i en uträtad fåra i öst-västlig riktning genom grönområdet. Denna bäck utgör vad som till synes är den sista utposten för groddjur i området. Enligt engagerade boende i området har grodor och
vattensalamandrar lekt i flera av de skogskärr vilka finns inom området men sedan 80-talet, då uppgiftslämnaren flyttade till området har dessa minskat i antal för att nu vara i det närmsta utgångna. Möjligen har hydrologin i området påverkats av byggandet av stambanan. Detta i kombination med annan miljöpåverkan samt en naturlig uppgrundning av kärren har gjort att bäcken, med dess kontinuerliga vattenflöde är den enda plats som idag hyser en betydande grodpopulation. I dagsläget har endast vanlig groda observerats i området.

Åtgärd

För att stödja denna population skapades en utvidgning av bäckfåran. Detta ackompanjerades av fyra stycken dämmen längst en sträcka på cirka 160 m. Det översta dämmet säkerställer vattennivån i den grävda utvidgningen av bäckfåran. De tre nedre saktar upp flödeshastigheten och skapar därigenom en variation av långsamt rinnande partier med ett större djup och grundare mer snabbflytande partier. Detta skapar dels mer gynnsamma förhållanden grodynglens möjligheter att fullborda sin utveckling men den ökade mångfalden av habitat gynnar även förekomsten av en högre mångfald av sötvattenlevande och i synnerhet bäcklevande organismer.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.
Med tanke på att denna damm är mycket välbesökt och att intresset för att observera groddjur är stort bland de besökande föreslås placering av en bänk vid den södra kanten. Framförallt skulle detta gynna äldre och rörelsehindrade besökare.