Söderbergakärret


Plats Söderbergakärret, Råcksta
Koordinater 59.35751971296541, 17.893638778477907
Lokalens karaktär Skogskärr, blandskog
Åtgärd Höjning av utloppet
Yta (vid maximalt vattenstånd) 850 m²
Maxdjup 70 cm
Medeldjup 30 cm
Groddjur Vanlig groda

Beskrivning

Ett naturligt skogskärr restaurerades. Kärret är beläget i ett mindre skogsområde söder om Söderberga, sydväst om Beckomberga sjukhus. Kärret är beläget på en höjd och omges av hällmark samt blandskogsområden. Dominerande trädslag är tall, gran, asp och sälg. Platsen valdes efter tips från medlemmar i Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) vilka observerat lekande grodor men mycket liten vattenvolym och därigenom stor uttorkningsrisk. Då lokalen besöktes av representanter för detta projekt fanns att förutsättningarna ytterligare försämrats genom en tillsynes helt nygrävd ränna vilken tömt kärret i det närmaste helt och hållet. Vid detta besök observerades ett betydande antal romsamlingar från vanlig- alternativt åkergroda. Uppskattningsvis rörde det sig om 50-100 romsamlingar. Merparten av dessa låg på land vilket gav stöd åt uppfattningen att den observerade rännan grävts endast någon eller några dagar innan detta besök. Kärret var även igenvuxet av sälg och allvarligt nedskräpat. Bland annat fanns ett gammalt så kallat ”Gunnebostängsel” bland skräpet.

Åtgärd

För att säkerställa tillgången på vatten skapades en vall vid utloppet. På så vis höjdes vattenytan med ca 30-40cm. För att förhindra ”sabotage” av vallen användes det tidigare nämnda stängslet som armering vilket försvårar grävning. Till vallen användes jordmassor från centrala delar av kärret. Skräp samlades ihop i sopsäckar och en betydande del sly röjdes. Detta arbete utfördes av fyra medlemmar i SHF under en dag i september 2011. Höjningen av utloppet resulterade i en dramatisk förändring i vattenstånd och hydroperiod. Under 2012 var vattentillgången god under hela året. Dock har en dramatisk nedgång i antalet lekande grodor på platsen noterats. Troligen beror detta på den spolierade leken år 2011 och sannolikt ogynnsamma förhållanden under flera år innan det.

Skötsel och kompletterande åtgärder

Tillsyn förslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Det finns utrymme för ytterligare rensning av skräp och sly.