Framtida projekt


ikonDet finns ett fortsatt stort behov av att arbeta vidare med denna typ av naturvårdsåtgärder. Stockholms Herpetologiska Förenings Naturvårdsgrupp har därför tagit fram en lista med potentiella platser för restaureringar eller nyanläggningar av småvattenshabitat. Listan bör givetvis inte ses som fullständig eller slutgiltig men ger ett underlag att arbeta vidare med.

För att förbättra möjligheterna till goda bedömningar av åtgärdsbehov är det avgörande med inventeringsunderlag, dels gällande småvattens- och våtmarkshabitat och dels gällande förekoms av groddjur, helst med en tillräcklig upplösning för att bedöma trender i populationsutvecklingen.

 

Älvsjöskogen. Förutom den åtgärd som utförts inom detta projekt finns ytterligare förslag på platser som har tagits fram av Roland Bernt och ”Föreningen Rädda Långsjöns grodor”.

Vinterviken. Dammanläggning. Platsen vi föreslår är strax öster om koloniområdet, mellan koloniträdgården och den öppna gräsplanen. Dammen bör ha en yta av åtminstone ca 100m2. Beroende på markens vattenhållningsegenskaper kan det bli aktuellt med användning av dammduk alternativt tätning med betong eller lera. Vanlig groda är påvisad i området.

Skönstaholmsfältet. Våtäng väster om Nynäsvägen vid trafikplats Farsta. Sumpigt område med ängsmark, buskage av Salix sp. samt skog med ask och björk. Vatten ansamlas höst och vår men torkar upp sommartid. En damm bör kunna anläggas med enkla medel. Dämning av dräneringsdiket och en sänkning av marknivån med 0,5-1 m skulle sannolikt ge upphov till en adekvat hydroperiod. En fördel med platsen är närhet till Kvickentorpsskolan samt parkleksområde vilket innebär att en groddjurslokal kan ha ett stort pedagogiskt värde.

Björkhagen. En damm föreslås på ängen strax öster om ”Utegymmet”. Vattentillförseln bedöms vara god men området dräneras av väl tilltagna diken.

Björkhagen 2. Skogskärr öster om Kärrtorps IP. Djuphåla bör anläggas för att säkerställa en adekvat hydroperiod. Här finns bland annat åkergroda vilket ökar prioriteten för denna lokal.

Sjöängen-Brännkyrka/Älvsjö. Dammanläggning. Platsen vi föreslår ligger strax söder om kyrkan. En vassrugge tyder på hög fuktighetsnivå i marken vilket torde innebära gynnsamma förhållanden för dammanläggning. Den planerade ”vattenparken” verkar inte vara förlagd till detta område varför dessa projekt inte behöver stå i konflikt med varandra.

Svedmyraskogen/Hemskogen. Denna skogsremsa sträcker sig från Skogskyrkogården till Årstafältet. Lekvatten för amfibier saknas oss veterligen i hela denna skog. Med tanke på skogens öst-västliga sträckning kan den ha en viktig funktion som spridningskorridor. Det finns skogskärr som med varsamma metoder kunde fördjupas och dämmas för att anpassas till lekvatten för amfibier. En damm kan möjligen anläggas på gräsplanerna intill den gamla backhoppningsbacken. På berget ovanför denna finns en långsträckt bergsskreva vari vatten ansamlas. Denna kan dämmas för att hålla en större volym. Här bör arbetet ske med handkraft. En annan plats som kunde vara lämplig är det öppna området väster om södra änden av Bägersta byväg. Detta bedöms som det bästa alternativet för nyanläggning av en damm i området.

Majroskogen. De nyanlagda kompensationsdammarna bör anpassas för att fungera bättre. I dagsläget uppfyller de ej sitt syfte på ett godtagbart vis. Här bör exploatören, SL, ta sitt ansvar.

Fagersjöskogen. Här har en åtgärd utförts inom detta projekt men det finns flera potentiella platser att jobba vidare med. Det finns rapporter om åkergroda och vattensalamandrar i området. Dock har inga lekvatten identifierats. Längst med Fagersjövägen finns ett långsträckt område med våtskog. Här kunde en eller flera djuphålor grävas. Inne i skogen finns kärr som kan dämmas. Då lämpligen för hand.

Årstaskogen. I dagsläget finns inga kända lekvatten för amfibier här. En lämplig plats har identifierats för dammanläggning. Möjligen kan ytterligare inventeringar resultera i flera möjliga platser.

Långbrogårdsparken. Förslag via Helge Torstensen som är kontaktperson för Älvsjö Miljöråd.

Solbergaskogen. Förslag finns från Helge Torstensen som är kontaktperson för Älvsjö.

Ladugårdsgärdet. Här finns potential för flera nya vatten. En målsättning bör vara att möjliggöra en utökning av utbredningen för amfibier fram till gränszonen mellan natur-/parkmark och stadens hårdgjorda ytor.

Nytorpsgärdet. Med anläggning av ett eller flera småvatten har detta stråk potential som spridningskorridor mellan Nackareservatet och västligare områden. De rekreativa och pedagogiska värdena av ett småvatten här är mycket höga med tanke på den höga besöksfrekvensen.

Gubbängsfältet. Till stor del samma motivation som ovan.

Årstaholmar. På holmarna är vanlig groda och vanlig padda påvisade. En damm föreslås på västra ön för att stärka dessa populationer. Årstaholmar utgör en viktig refug med ett mycket stadsnära läge.