Andra åtgärder


barnUtöver tillskapande av småvattenshabitat finns givetvis andra typer av åtgärder som är av vikt för att höja bevarandestatusen för groddjur i kommunen.

 

Inventering och populationsövervakning
Detaljerad och uppdaterad data kring förekomst av groddjur i kommunen saknas till stor del. Det mest trängande behovet gäller data för att analysera populationstrender. Detta är ett stort problem för det långsiktiga bevarandearbetet. För att avhjälpa detta behövs återkommande och standardiserade inventeringar.

Habitatförbättrande åtgärder i landmiljön
Hänsyn bör tas till att säkra god tillgång till uppehållsplatser, födosöksområden och övervintringsplatser. Även migrations- och spridningsvägar bör säkras. Ett exempel på ett sådant projekt är de planerade groddjurspassagerna vid Spångavägen i Bromma.

Åter-, ny- eller stödutplanteringar
Dessa typer av åtgärder bör övervägas för de mer hotade arterna och populationerna samt till lokaler dit naturlig spridning anses osannolik. Detta för att minska risken för lokala utdöenden. Ett mycket lyckat exempel på en återintroduktion har nyligen genomförts i Stockholm då den större vattensalamandern återintroducerades till Judarnskogen. Projektet drevs av Martina Kiibus. På södra sidan av staden, där större vattensalamander endas finns vid en lokal, finns ett stort behov av nyetableringar.

Föreningsliv och ideellt engagemang
Samarbete mellan kommunala och ideella krafter kan spela stor roll i dessa sammanhang, något som detta projekt är ett bevis på. I syfte att ta till vara på och förstärka den roll ideellt engagemang kan spela arbetar nu SHF:s naturvårdsgrupp i samarbete med föreningen Rädda Långsjöns grodor (RLg) med en hemsida som kommer ha webbadressen grodkollen.se. Denna webbplats är dels tänkt att fungera som informationskälla för en intresserad allmänhet men även som uppsamlingsplats för att kanalisera människors engagemang för dessa frågor. Den kan även komma att fungera som kontaktyta mellan kommun och allmänhet. Inspiration kommer hämtas från bl.a. den brittiska organisationen FrogLife hos vilka ett studiebesök utfördes av Roland och Eva Berndt från RLg.